Raspberry Pi Python版OpenCVによる顔検出

Python版OpenCVで顔検出 2017年9月、Raspberry PiでPython版OpenCVを用いて顔検出するPythonスクリプトを作成しました。 USBカメラから画像を入力して顔検出し、顔検出枠を付加して … 続きを読む Raspberry Pi Python版OpenCVによる顔検出